Мисия

Центърът по водородни технологии е създаден с решение на Академичния съвет на ХТМУ от 25 март 2009 г.

Центърът координира изпълнението на Националната програма „Водородни технологии - водородна икономика”, организира специализираното обучение по специалностите: "Водородни технологии" и ”Химични технологии в ядрената енергетика” на базата на Рамковия договор за дългосрочно партньорство, стратегическо сътрудничество и координация между Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) и Българско Водородно Общество (БГ Н2 Общество). 

Дейността на Центъра се осъществява със съвместните усилия на научно-преподавателския състав на ХТМУ и водещи експерти в областта на водородните технологии от Химически факултет на СУ ”Св. Климент Охридски”Минно- геоложкия университет „Св. Иван Рилски” и Българска академия на науките

Центърът по водородни технологии е обособено звено по смисъла на Правилника за устройството и дейността на ХТМУ и се обслужва административно от Факултета по Химични технологии.