Управление

Дейността на Центъра се управлява от Съвет по водородни технологии в състав: 

Ръководител на Центъра е проф. дтн Цвети Цветков.