Управление

Дейността на Центъра се управлява от Съвет по водородни технологии в състав: 

Ръководител на Центъра е проф. дтн Цвети Цветков.

     

credits

© Център по водородни технологии, ХТМУ, hydrogen@uctm.edu

1756 София, бул. Кл. Охридски 8, сгр. Б, ст. 39, тел. +359 2/ 81 63 429. Служебен вход